Privacystatement

billing point levert aan haar klanten een Software as a Service platform voor het tariferen, facturen rapporteren en inzichtelijk maken van telecom en IT dienstverlening voor de zakelijke markt Voor haar bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan verzamelt billing point B.V. (hierna “billing point”) persoonsgegevens. billing point garandeert dat deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt conform de privacy wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit Privacy Statement beschrijft welke gegevens worden verzameld voor welke doeleinden en hoe U uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

billing point levert haar diensten via een dienstverlener (billing point partners) aan eindgebruikers. billing point ontvangt de gegevens grotendeels via de deze dienstverleners. Deze dienstverlener is de partij met wie een contract is gesloten voor de levering van aan Telecom en IT diensten aan de eindgebruikers.
billing point is samen met haar dienstverlener verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens en dus verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Gebruik van de gegevens door derden

Voor de uitvoering van de dienstverlening en de verwerking van persoonsgegevens kan billing point gebruik maken van diensten van derden. Deze partijen mogen persoonsgegevens alleen verwerken als zij zich aan de instructies van billing point houden zoals zijn vermeld in de overeenkomst. billing point controleert of deze derden voldoen aan beveiligingsverplichtingen en aan de eisen vastgelegd in de privacy wetten en regels. billing point zal persoonsgegevens van haar klanten nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Zakelijke klanten

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Cookies

Voor een beschrijving van de door ons gebruikte cookies en het beheren van uw instellingen kunt u terecht op https://billingpoint.nl/nl/cookies.

Gegevensvastlegging
Basisgegevens

billing point legt de volgende persoonsgegevens van de werknemers vast: naam, Kantoor adres, telefoonnummer, email adres, IP adres, Bankrekening nummer, billing point klantnummer en de verbruiksgegevens van de afgenomen diensten zoals mobiele telefonie, VoiP telefonie, Hosted Telefonie, Software licentie, Hosting, Opslag capaciteit, Gebruikt geheugen etc.

Verbruiks – en transactiegegevens

Tevens worden de verbruiksgegevens van de klanten vastgelegd. Deze gegevens ontvangt billing point van de bij haar aangesloten klanten of rechtstreeks van de leveranciers van haar klanten.

Website bezoek

billing point verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens met betrekking tot klanten en bezoekers van haar websites en applicaties middels gebruik van Google Analytics en zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Middels deze cookies verzamelt billing point de volgende (anonieme) gegevens: de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina’s die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek.

Bijzondere persoonsgegevens

billing point verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) als gedefinieerd in de AVG.

Verwerkingsdoelen

De geregistreerde gegevens worden primair gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en daarmee de uitvoering van het contract tussen billing point en haar Klanten. Daarnaast worden meer specifiek de gegevens gebruikt voor:

Verwerking van de verbruiksgegevens,, facturering, analyse en rapportage

billing point koppelt gebruiksgegevens, transactiegegevens en bijbehorende kosten aan de klanten. Dit is nodig om de kosten aan de juiste gebruiker te kunnen alloceren. Deze gegevens worden gebruikt voor de factuur, factuurspecificaties en rapportage. Klantenkunnen de reis- en transactiegegevens zelf inzien nadat zij zijn ingelogd op het klantportaal van billing point.

Serviceverlening

Door de vastlegging van de contact-, transactie-, en gebruiksgegevens in het billing point systeem is het mogelijk te allen tijde service te kunnen verlenen aan de Klanten en eindklanten, zoals het beantwoorden van vragen over het verbruik en kosten, het verwerken van verlies- en diefstalmeldingen en klachtafhandeling.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal privacy-rechten:

  • recht van inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • recht op rectificatie: u heeft recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
  • recht op gegevenswissing: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
  • recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen;
  • recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen uw persoonsgegevens.

Uw schriftelijke verzoeken kunt u sturen aan:

billing point B.V.
T.a.v. Data Protection Officer
Sweelinckplein 6
2517 GK DEN HAAG

Indien door uitvoering van het privacy recht geen of onvoldoende persoonsgegevens geregistreerd blijven voor uitvoering van de billing point dienstverlening dan kan de dienstverlening aan de Klant worden beëindigd. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gesteld via een e-mail naar info@billingpoint.nl.

Beveiliging en bewaartermijnen

Voor de bescherming van de persoonsgegevens heeft billing point fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Verbruiksgegevens kunnen door Klanten en haar gebruikers worden ingezien op billingpoint.nl nadat men is ingelogd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. In de administratie van billing point worden gegevens zolang bewaard als wettelijk verplicht is.

Websites, mobiele applicaties en e-mailberichten

Op de websites van billing point wordt algemene informatie over billing point getoond. Hiernaast kent billing point een beveiligd deel voor haar Klanten en eindgebruikers, die kunnen inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. billing point verstuurt ook e-mailberichten die Klanten en haar gebruikers informeren over relevante ontwikkelingen in de dienstverlening van billing point. Klanten kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze e-mailberichten via de afmeldmogelijkheid onderaan elke nieuwsbrief.

Wijzigingen

Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld in september 2021. billing point behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in wet- en regelgeving. Op billingpoint.nl wordt altijd de meest recente versie van het Privacy Statement getoond.